Domov Pregled vseh tečajev XML, HTML, JavaScript, Ajax, WEB 2.0 JSFA00 - Razvoj JavaServer Faces komponent z AJAX-om

Storwize V5000

JSFA00 - Razvoj JavaServer Faces komponent z AJAX-om

Področje: internetne tehnologije
Dolžina: 2 dni
Cena: 440 EUR + DDV/udeleženca
Učna metoda: predavanje in vaje na računalniku

Namen tečaja:
Razvoj JavaServer Faces Components v povezavi z AJAX tehnologijo omogoča razvoj prilagojenih spletnih komponent. JSF framework je standard, ki se priporoča pri razvoju spletnih aplikacij po MVC principih (Model-View-Controller). Standard definira komponente, njihove API-je, obdelavo dogodkov in navigacijo. AJAX pa je nova tehnologija, ki izkorišča JavaScript jezik in omogoča izgradnjo bolj preglednih in uporabniku prijaznih spletnih strani, s tem, da se še naprej glavnina poslovne logike in logike pristopa do podatkov izvaja na aplikacijskem strežniku. Tečaj seznani udeležence z AJAX tehnologijo v povezavi z JSF tehnologijo, poudarek pa je predvsem na podpori, ki jo za uporabo AJAX-a v JSF aplikacijah nudi orodje Rational Application Developer 7.

Komu je tečaj namenjen
Tečaj je namenjen vsem, predvsem pa JSF programerjem, ki želijo razvijati spletne strani z uporabo JSF in AJAX tehnologije. Tečaj se priporoča tudi Java (ali C++) programerjem.

Vsebina

  • Uvod v JavaServer Faces,
  • pregled JSF komponent: UI komponente, navigatorji, rendererji, validatorji, konverterji,
  • Osnove AJAX-a (definicija in pregled standarda, pošiljanje asinhronih zahtevkov z JavaScript-om, obdelava prejetih objektov (DOM dreves), pregled strežniške AJAX kode,
  • AJAX servleti, AJAX alternative in kdaj uporabiti AJAX,
  • JSF podpora v Rational Application Developer-ju v7,
  • AJAX in JSF – pregled,
  • Service Data Object (SDO) JSF objekti in AJAX,
  • podroben pregled IBM JSF Widget knjižnice, predvsem AJAX komponent,
  • kreiranje JSF aplikacije, ki uporablja AJAX tehnologijo za asinhroni pristop do podatkov na strežniku in nadaljnjo obdelavo na strani spletnega brskalnika,
  • predelava obstoječe JSF aplikacije v aplikacijo, ki uporablja AJAX.
Potrebno predznanje
Zaželjeno je znanje HTML in XML jezika ter osnovno poznavanje spletnih tehnologij, predvsem JSF programiranja. Omenjeno znanje je mogoče pridobiti z udeležbo na tečajih XML00, HTML00, JSCR01 in RD792.